Stanovy

Stanovy spolku:

Spolek pro rozvoj oblasti Dunaj – Vltava „Zelené srdce Evropy“

§ 1 Název a sídlo spolku

a)   Spolek se jmenuje Spolek pro rozvoj oblasti Dunaj – Vltava „Zelené srdce Evropy“.

b) Spolek se dobrovolným všeobecně prospěšným sdružením.

c) Spolek má sídlo v Českých Budějovicích.

d) K plnění svých úkolů spolupracuje spolek s dobrovolným sdružením „Das grüne Herz Europas“ National park Region Donau – Moldau e. V. se sídlem Regensburgu (SRN).

§ 2 Účel spolku

Účelem spolku je:

a) udržovat krajinu horského masívu Šumavy (ČR), Bavorského lesa (Německo) a Mühlviertelu (Rakousko) ve své přirozené rozmanitosti v místním, regionálním a mezinárodním měřítku;

b) využívat přírodní rozvojový potenciál jako základní kapitál k rozšíření hospodářské síly prostřednictvím místních, regionálních a hranice překračujících konceptů;

c) podporovat péči o krajinu a památky, ochranu rostlin a zvířat bez ohledu na státní hranice, ale s přihlédnutím na výsledky vědeckého výzkumu;

d) soustřeďovat tvůrčí síly a koordinovat lokální iniciativy pro mnohostranné úkoly spolku;

e) v souladu s posláním spolku získávat veřejnou prací zájem a podporu obyvatelstva pro rozvoj území celé oblasti;

f) udržování svébytného charakteru regionální kultury, podporu přeshraniční výchovné práce a kulturní výměny.

§ 3 Členství

1) Řádnými členy se mohou stát všechny fyzické i právnické osoby, pokud se hlásí ke všeobecně prospěšným úkolům spolku a jeho koordinačním funkcím.

2) Mimořádnými a tím podporujícími členy se mohou stát všechny fyzické i právnické osoby, nemají však právo hlasovací.

3) Přijetí člena následuje po písemné žádosti výboru který o něm rozhodne.

4) Členství končí písemným oznámením s půlroční výpovědní lhůtou nebo při vážných důvodech vyloučením členskou schůzí, příp. úmrtím člena.

§ 4 Práva a povinnosti členů

1) Člen má právo

- zúčastnit se členských schůzí a činnosti spolku;

- hlasovat na členských schůzích;

- volit a být volen do všech složek spolku;

- vystoupit ze spolku;

- právnická osoba realizuje svá práva prostřednictvím svého zástupce.

2) Člen je povinen

- dodržovat stanovy spolku;

- podílet se na činnosti spolku;

- platit členský příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí.

§ 5 Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a) členská schůze

b) výbor

c) rozšířený výbor

d) odborná rada

§ 6 Členská schůze

1) Členská schůze má především tyto úkoly:

a) odsouhlasení finanční zprávy, schválení účtů

b) vyslovení absolutoria odstupujícímu výboru

c) schvalování rozpočtu

d) stanovení výše členského příspěvku

e) projednávat změny stanov

f) volby výboru a 2 revizorů účtů

2) Členskou schůzi svolává a řídí nejméně ročně výbor.

Výbor může kdykoliv svolat mimořádnou členskou schůzi.

Pozvání a program se členům oznámí písemně nejpozději 15 dnů před schůzí.

Členská schůze se také svolá, pokud o to požádá písemně nejméně třetina členů.

3) Členská schůze je usnášení schopná, byla-li řádně svolána a je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se o půl hodiny později a je pak usnášení schopná při jakémkoliv počtu členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Závěry a rozhodnutí jsou přijímána prostou většinou hlasů přítomných členů.

4) Členská schůze si může na poradu přizvat i jiné osoby.

5) Z členské schůze se pořizuje protokol, který musí být podepsán předsedajícím schůze a zapisovatelem.

§ 7 Výbor

1) Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy, jednatele, zapisovatele a pokladníka. Výbor je volen členskou schůzí na dobu dvou let prostou většinou hlasů a zůstává ve funkci až do nových voleb.

2) Výbor se usnáší prostou většinou hlasů.

3) Spolek zastupují předseda a místopředseda. Jednatel může být zplnomocněn výborem k zastupování v určitých věcech.

4) Schůze výboru jsou stanovovány předsedou nejméně 21 dnů předem. Každý člen výboru může po udání důvodů žádat o svolání schůze výboru.

§ 8 Rozšířený výbor

K rozšířenému výboru patří výbor a mluvčí sekcí resp. pracovních skupin. Rozšířený výbor se svolává, je-li nutno rozhodnout důležité odborné otázky. Obsah a význam projednávaných záležitostí je třeba zdůvodnit v návrhu.

§ 9 Odborná rada

Odborná rada má za úkol jako grémium nezávislých neutrálních expertů připravovat rozhodnutí a doporučení z hlediska kulturní, společenské, ekologické a hospodářské důležitosti. Zároveň vyhodnocuje toto grémium podněty a kritiku členů a veřejnosti.

§ 10 Sekce – pracovní skupiny

K prosazování místních cílů nebo speciálních pracovních úkolů a jejich realizace mohou být zřizovány sekce, příp. pracovní skupiny. K založení každé sekce nebo pracovní skupiny je třeba souhlasu členské schůze.

§ 11 Finanční prostředky a hospodaření

1) Finanční prostředky spolku jsou z členských příspěvků, veřejných dotací, darů apod.

2) Výše členských příspěvků je určována příspěvkovým řádem. Ten je přijímán členskou schůzí prostou většinou hlasů.

3) Hospodaření spolku se řídí platnými hospodářskými předpisy.

4) O příjmech a vydáních vede pokladník pokladní knihu. Platby mohou být prováděny jen na příkaz předsedy, místopředsedy nebo jednatele a potvrzeny podpisem nejméně 2 z nich na výdajovém dokladu.

5) Finanční prostředky spolku mohou být použity jen pro účely vymezené stanovami.

6) Revizi účtů provádějí každoročně dva revizoři účtů a zprávu o ní podávají členské schůzi.

§ 12 Změny stanov

O změně stanov může rozhodnout členská schůze 2/3 většinou přítomných členů. Návrh na změnu stanov musí být oznámen členům na pozvánce na členskou schůzi.

§ 13 Zánik spolku

Zánik spolku je možný jen členskou schůzí za tím účelem svolanou. K rozhodnutí o zániku spolku je třeba ¾ odevzdaných hlasů.

§ 14 Rozdělení majetku po zrušení spolku

V případě zániku spolku rozhodne členská schůze o tom, jakým způsobem se naloží s majetkem spolku. Pokud by tak neučinila, rozhodne o tom výbor spolku jako likvidační orgán.

Likvidační orgán po pokrytí všech pasiv musí zbylý majetek přenést na obecně prospěšné zařízení, činné v ochraně přírody.

§ 15 Platnost stanov

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení Ministerstvem vnitra ČR.